快捷搜索:  test  as  testcZhBrmzaINxY

绛都春(为李B672房量珠贺)

绛都春(为李B672房量珠贺)原文
情黏舞线。怅驻马灞桥,天寒人远。旋翦露痕,移得春娇栽琼苑。流莺常语烟中怨。恨三月、飞花零乱。艳阳归后,红藏翠掩,小坊幽院。
谁见。新腔按彻,背灯暗、共倚E059屏葱茜。绣被梦轻,金屋妆深沈喷鼻换。梅花重洗东风面。正溪上、参横月转。并禽飞上金沙,瑞喷鼻雾暖。
绛都春(为李B672房量珠贺)拼音解读
qíng nián wǔ xiàn 。chàng zhù mǎ bà qiáo ,tiān hán rén yuǎn 。xuán jiǎn lù hén ,yí dé chūn jiāo zāi qióng yuàn 。liú yīng cháng yǔ yān zhōng yuàn 。hèn sān yuè 、fēi huā líng luàn 。yàn yáng guī hòu ,hóng cáng cuì yǎn ,xiǎo fāng yōu yuàn 。
shuí jiàn 。xīn qiāng àn chè ,bèi dēng àn 、gòng yǐ E059píng cōng qiàn 。xiù bèi mèng qīng ,jīn wū zhuāng shēn shěn xiāng huàn 。méi huā zhòng xǐ chūn fēng miàn 。zhèng xī shàng 、cān héng yuè zhuǎn 。bìng qín fēi shàng jīn shā ,ruì xiāng wù nuǎn 。
情黏舞线。怅驻马灞桥,天寒人远。旋翦露痕,移得春娇栽琼苑。流莺常语烟中怨。恨三月、飞花零乱。艳阳归后,红藏翠掩,小坊幽院。
谁见。新腔按彻,背灯暗、共倚E059屏葱茜。绣被梦轻,金屋妆深沈喷鼻换。梅花重洗东风面。正溪上、参横月转。并禽飞上金沙,瑞喷鼻雾暖。

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: